baner1.jpgbaner2.jpgbaner3.jpg

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych w  szczególności  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -dalej RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy Panią/Pana poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojtech s.c. z siedzibą – ul. Przemysłowa 16 90-050 Konstantynów Łódzki, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  zamówień  na  podstawie zawieranych  umów  (sprzedaży,  zlecenia,  świadczenia  usług,  dostawy)  oraz  utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie.


2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z koniecznością wykonania umowy oraz art.6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Zakres przetwarzanych danych osobowych (mogą to być wszystkie lub niektóre z wymienionych):

-  adres e-mail,

-  imię i nazwisko,

-  numer telefonu,

-  stanowisko w firmie

-  nr NIP

Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z prowadzonymi transakcjami biznesowymi na zasadzie dobrowolności.


3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  osobowych  lub  podmioty  uczestniczące  w  realizacji  zlecenia  między  innymi  firmy kurierskie, Poczta Polska S. A., firmy transportowe.


4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej  ochrony  danych  osobowych  przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

-  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

-  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

-  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

-  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: wojtech@wojtech.com.pl

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojtech s.c. ul. Przemysłowa 16 90-050 Konstantynów Łódzki.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora  wynikający  z  celu  przetwarzania  danych,  do  czasu  wygaśnięcia  Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania Pani/Pana danych, którego  dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy.


Loga 2.jpg